Gada līguma nosacījumi

Klienta līgums SK PANATTA Nr._________________________________

Rīga, 2018. gada “______” _______________

SIA ”SKPANATTA”, vienotais reģistrācijas numurs LV40103269557, juridiskā adrese Uzvaras prospekts 3-4, Baloži, Ķekavas novads, LV2128, e-pasta adrese sporta.klubs.panatta@gmail.com, tel.: +37122822444, tās valdes locekļa Agra Baltmaņa persona, turpmāk tekstā – Sporta klubs, no vienas puses un __________________________________, personas kods _____________________________, deklarētā dzīves vieta ____________________________________________________________________, e-pasta adrese __________________________________________________ turpmāk tekstā – Klients, no otras puses, abas puses turpmāk tekstā sauktas – Puses, noslēdz sekojoša satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Klients pērk un Sporta klubs pārdod Klientam pilna laika abonementu ar maksu EURO 54,99 ( piecdesmit četri eiro 99 centi) mēnesī. Ņemot vērā, ka Klients pērk abonementu ar termiņu uz divpadsmit mēnešiem, tas ir no __________________, Sporta klubs piemēro abonementam atlaidi 40% apmērā no gada maksas un Klienta abonementa cena ar termiņu līdz 20_____.___._____________ ir EUR 395,88 gadā, turpmāk tekstā – Abonements.
1.2. Puses vienojas, ka Abonementa maksu Klients maksā vienu reizi mēnesī, tas ir, sadalot Abonementa maksu divpadsmit mēnešos, ar mēneša maksu EUR 32,99, turpmāk tekstā – Mēneša maksa.
1.3. Puses vienojas, ka Mēneša maksu Klients samaksā līdz katra mēneša _____. datumam. Abonementa maksu Klients pēc izvēles maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, saskaņā ar Sporta kluba izsniegtu rēķinu vai skaidrā naudā Sporta kluba kasē (2.punktā norādītajā adresē), saņemot kases čeku.
1.4. Puses vienojas, ka vienu reizi Abonementa termiņā ir iespējams apturēt Abonementa darbības termiņu līdz 30 dienām. Ja Klientam rodas nepieciešamība apturēt Abonementa darbības termiņu, Klients raksta iesniegumu Sporta kluba valdei, iesniedzot to personīgi 2.punktā minētajā adresē vai, nosūtot uz Sporta kluba šajā Līgumā norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā Klientam Abonementa darbības apturētajā mēnesī ir jāsamaksā EUR 7,99. Abonementa darbību ir iespējams apturēt, ja Klientam attiecībā uz Abonementa maksu nav parādu. Abonementa darbība tiek apturēta par Klienta iesniegumā norādīto dienu skaitu, bet ne ilgāk kā par 30 dienām.
2. Klients ir tiesīgs šī Līguma darbības laikā apmeklēt Sporta klubu tā atrašanās vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 73, T/C MAXIMA 2.stāvā un izmantot Abonementa veidā iekļautos pakalpojumus, papildus pakalpojumus un atlaides, kas norādīti Sporta kluba mājas lapā www.skpanatta.lv
3. Abonementa cenā ir iekļauts vienas grupu nodarbības apmeklējums, trenažieru zāles, funkcionālās zāles un boksa zāles apmeklējums vienu reizi vienā dienā. Papildus apmeklējot grupu nodarbību jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi). Par dienas atkārtotu apmeklējumu sporta kluba administrācijā jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi).
4. Parakstot šo Līgumu Klients apliecina, ka ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
5. Abonementa cenu, atbilstoši Līguma noteikumiem, Klients maksā Sporta klubam neatkarīgi no Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma. Ja Klients kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot Klientam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neapmaksātās Abonementa cenas par katru nokavēto dienu un nodot informāciju par saistību neizpildi Līguma 11.1. punktā minētajām personām.
6. Abonementa iegādāšanās atbilstoši šim Līgumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu, izmantot Sporta kluba pakalpojumus šī Līguma termiņā, ja veikta samaksa saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
7. Ja Klientam nav Sporta kluba karte, tad papildus Līgumā noteiktajai samaksai, Klients maksā 4,99 EUR (četri eiro 99 centi) atlīdzību, par Klienta kartes izgatavošanu. Ja Klienta karte ir nozaudēta, Klients maksā 4,99 EUR (četri eiro 99 centi) par Klienta kartes izgatavošanu. Klienta karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti uz Klienta kartes un Kluba uzskaites sistēmā, kartes nodošana citai personai ir aizliegta, izņemot, sekojošus gadījumus:

7.1.1. vienu reizi Līguma darbības laikā ir tiesīgs vienoties ar Klubu un nodot citai personai savu ilgtermiņa Līgumu, vienojoties ar viņu par Klienta Līgumā minēto kopējo materiālo saistību pilnīgo izpildi, taču tikai tādos gadījumos, ja Klientam nav no Līguma izrietošu parādu maksājumu un kavētu maksājumu.
8. Pirmo reizi ierodoties Sporta klubā, Klienta pienākums ir aizpildīt veselības aptaujas lapu, norādot patiesu un uz šo brīdi aktuālu informāciju par savu veselības stāvokli, Klienta anketu un iepazīties ar Sporta kluba iekšējiem kārtības noteikumiem. Sporta klubam ir tiesības vienpusēji mainīt Sporta kluba iekšējos kārtības noteikumus un Līguma noteikumus, ja grozījumu veikšanai ir pamatots iemesls, izvietojot aktuālo noteikumu un Līgumu versiju Kluba mājas lapā www.skpanatta.lv 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja Sporta klubs maina šī Līguma noteikumus, izņemot 1.1. punktā minēto Abonementa cenu, Sporta klubs nosūta šī Līguma grozījumus Klientam uz tā norādīto e-pastu. Sporta klubs šī Līguma darbības laikā nav tiesīgs mainīt 1.1.punktā minēto Abonementa cenu un līguma darbības termiņu.
9. Visi Līgumā noteiktie maksājumi ietver pievienotās vērtības nodokli.
10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
Klientam ir tiesības pārtraukt Līgumu pirms tā termiņa beigām, rakstiski, iesniedzot par to Iesniegumu Sporta klubam 2.punktā minētajā adresē. Šajā gadījumā Klientam ir tiesības izvēlēties : samaksāt Sporta klubam starpību, kas rodas atņemot no pilnas mēneša abonementa maksas (EUR 54,99) ar atlaidi aprēķināto mēneša abonementa maksu (EUR 32,99), tas ir 54,99 – 32,99 x mēnešu skaits, kurus Klients ir izmantojis saskaņā ar šo Līgumu, vai samaksājot Sporta klubam mēneša abonementa maksu ar piešķirto atlaidi (EUR 32,99) līdz līguma termiņa beigām. Aprēķināto naudas summu Klients samaksā Sporta klubam saskaņā ar Sporta kluba izrakstītu rēķinu vai skaidrā naudā Sporta kluba kasē.
11. Sporta kluba tiesības un pienākumi
11.1. Sporta klubam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus Abonementa kredītvēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādu vēstures datubāzēs.
11.2. Sporta klubam ir tiesības apturēt Abonementa darbību uz nenoteiktu laiku, ja tas ir saistīts ar trešo personu rīcību, ja nepieciešams vienojoties ar Klientu par cita kluba apmeklēšanu šai laika periodā, saglabājot nemainīgus no Līguma izrietošos maksājumus.
12. Klienta atbildība
Klientam, apmeklējot Sporta kluba telpas, ir saistoši Sporta kluba iekšējās kārtības noteikumi, solārija lietošanas noteikumi, pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Klientam ir pieejami Sporta kluba interneta mājaslapā www.skpanatta.lv, kā arī Sporta kluba telpās. Klients ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Klients atrodas Sporta kluba telpās.
13. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
14. Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Sporta klubam un Klientam, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Klientam ir tiesības mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas maksu, kas minēta Sporta kluba cenrādī.
15. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 201__. gada “___” ____________ vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai Līgumā norādītajā kārtībā.
16. Līgums nodrošina iespēju Klientam saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Sporta klubam ir tiesības piedāvāt un Klienta piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Sporta kluba Klientu apkalpošanas tālruni) sniegt citus maksas pakalpojumus un iekļaut maksu par tiem rēķinā atbilstoši Līgumam un Sporta kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Sporta kluba telpās un Sporta kluba interneta mājaslapā www.skpanatta.lv.
17. Klients atļauj Sporta klubam saglabāt informāciju par Klientu, kā arī Klienta personas datus, tajā skaitā personu identificējošus kodus, un kā personas datu apstrādes sistēmas pārzinim veikt personas datu, tajā skaitā personu identificējošu kodu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai veiktu klientu uzskaiti, pakalpojumu piedāvāšanu, sniegšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī nodrošinātu šī Līguma izpildi. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Sporta klubs apstrādā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sporta klubs.
18. Puses pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinušās ar tā saturu un ar savu parakstu apliecina, ka Līguma saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo pušu patieso gribu, noslēdzot Līgumu.
19. Visi pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai pusei pa pastu vai uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā vai Klienta reģistrācijas laikā.
20. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, un strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.
Parakstot Līgumu, Klients apliecina norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Klientam ir zināmi, saprotami un saistoši.
Pušu rekvizīti:

T/C MAXIMA 2.st.
Tel. +371 67471444 Mob. + 371 22822444
info@sportaklubspanatta.lv
www.skpanatta.lv

Klienta un maksātāja
Vārds, Uzvārds

Līguma kopējā summa
un veids
395,88 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci eiro un 88 centi).
PILNA LAIKA ABONEMENTS Abonementa cenā ir iekļauts vienas grupu nodarbības apmeklējums, trenažieru zāles, funkcionālās zāles un boksa zāles apmeklējums vienu reizi vienā dienā. Papildus apmeklējot grupu nodarbību jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi).
Klienta dzimšanas datums

Klienta e-pasta adrese

Klienta telefona numurs

Klienta adrese

Citi rekvizīti un komentāri:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vieta: Rīga, Mūkusalas iela 73, T/C MAXIMA 2. stāvs

201____. gada_____. ________________________

Klienta paraksts_______________________ SIA SKPANATTA___________________________

Z.v.