Gada līguma nosacījumi
Klienta līgums SK PANATTA Nr._________________________________

1. Šis Klienta līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem regulē Klienta____________________________________________________(turpmāk tekstā saukts – Klients) un sporta kluba PANATTA (turpmāk tekstā saukts – Klubs) norēķinu kārtību un tiesiskās attiecības, noslēdzot ilgtermiņa pēcmaksas līgumu.
2. Līgums ļauj Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto sporta klubu un izmantot konkrētā Abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā iekļautos pakalpojumus, papildus pakalpojumus un atlaides.
3. Klientam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja Klients nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Līgumu Klienta vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Klienta tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Klienta, no Līguma izrietošo, Klienta materiālo saistību pilnīgu izpildi.
Abonementa veidi
4. Klubā ir iespējams slēgt ilgtermiņa līgumu uz 12 mēnešiem:
4.1. PILNA LAIKA ABONEMENTS 29,99 EUR (divdesmit deviņi eiro 99 centi) vienā kalendārajā mēnesī ar darbības termiņu 1 gads, kopējā Līguma summa 359,88 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi eiro 88 centi), dod iespēju vienu reizi vienā dienā apmeklēt SPORTA KLUBU PANATTA Rīgā, Mūkusalas ielā 73, T/C MAXIMA 2.st. vai SPORTA KLUBU PANATTA Ķekavā, Rīgas ielā 22a, T/C Lība 2 st., jebkurā laikā, saskaņā ar klubu noteikto darba laiku, kas norādīts klubu telpās, vai klubu oficiālajā mājas lapā www.skpanatta.lv. Abonementa cenā ir iekļauts vienas grupu nodarbības apmeklējums, trenažieru zāles, funkcionālās zāles un boksa zāles apmeklējums vienu reizi vienā dienā, Rīgas vai Ķekavas klubā. Papildus apmeklējot grupu nodarbību jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi). Par dienas atkārtotu apmeklējumu sporta kluba administrācijā jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi). Abonementu iespējams apturēt uz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, viena Līguma darbības laikā, par to maksājot 7,99 EUR (septiņi eiro 99 centi) atlīdzību, ja nav no Līguma izrietošu maksājumu parādu un kavējumu.
Apmaksas kārtība, Klienta tiesības un pienākumi
5. Klientam ir tiesības ar Klubu vienoties par cita norēķina veida izmantošanu Kluba pakalpojumu apmaksai. Neatkarīgi no Līguma apmaksas veida, Klients nodrošina Līgumā noteikto maksājumu samaksu Līgumā noteiktajā termiņā.
6. Abonementa maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Klients maksā Klubam neatkarīgi no Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma. Ja Klients kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot Klientam kavējuma procentus 2% apmērā no kavētās neapmaksātās pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu un nodot informāciju par saistību neizpildi Līguma 12. punktā minētajām personām. Pakalpojuma un Abonementa apmaksa atbilstoši Līgumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu, izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, par kuru veikta samaksa par Abonementu.
7. Ja Klientam nav Kluba karte, tad papildus Līgumā noteiktajai samaksai, Klients maksā 4,99 EUR (četri eiro 99 centi) atlīdzību, par Klienta kartes izgatavošanu. Ja Klienta karte ir nozaudēta, Klients maksā 4,99 EUR (četri eiro 99 centi) par Klienta kartes izgatavošanu. Klienta karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti uz Klienta kartes un Kluba uzskaites sistēmā, kartes nodošana citai personai ir aizliegta, izņemot aprakstītos gadījumus. Klients, iemaksājot 15.00 EUR (piecpadsmit eiro 00 centi) var pārslēgt Līgumu uz cita Kluba adresi vai vienu reizi Līguma darbības laikā ir tiesīgs vienoties ar Klubu un nodot citai personai savu ilgtermiņa Līgumu, vienojoties ar viņu par Klienta Līgumā minēto kopējo materiālo saistību pilnīgo izpildi, taču tikai tādos gadījumos, ja Klientam nav no Līguma izrietošu parādu maksājumu un kavētu maksājumu.
8. Ja, ierodoties Klubā, Klients, kuram ir aktīva Kluba karte, bet kurš jebkādu iemeslu dēļ nevar to uzrādīt, tomēr vēlas apmeklēt Klubu, Klients maksā Klubam atlīdzības maksu 1,-EUR.
9. Pirmo reizi ierodoties Klubā, Klienta pienākums ir aizpildīt veselības aptaujas lapu, norādot patiesu un uz šo brīdi aktuālu informāciju par savu veselības stāvokli, Klienta anketu un iepazīties ar Kluba iekšējiem kārtības noteikumiem. Klubam ir tiesības vienpusēji mainīt kluba iekšējos kārtības noteikumus un Līguma noteikumus, izvietojot aktuālo noteikumu un Līgumu versiju Kluba mājas lapā www.skpanatta.lv.
10. Visi Līgumā noteiktie maksājumi ietver pievienotās vērtības nodokli.
Līguma pirmstermiņa izbeigšana
11. Klientam ir tiesības pārtraukt ilgtermiņa Līgumu:
11.1. rakstiski brīdinot par to Kluba administrāciju un atlīdzinot Klubam radušos zaudējumus, kuru apmērs tiek noteikts šajā Līgumā noteikto atlikušo nesamaksāto maksājumu apmērā saskaņā ar maksājumu grafiku vai kompensējot summu, kas izriet no šī Līguma piemērotās atlaides apmēra no pilna laika abonementa cenas (54,99 EUR(piecdesmit četri eiro 99 centi) par izmantotajiem sporta kluba mēnešu pakalpojumiem.
Kluba tiesības un pienākumi
12. Klubam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem, kā arī no Līguma izrietošiem zaudējumiem, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus Abonementa kredītvēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādu vēstures datubāzēs.
13. Klubam ir tiesības apturēt Abonementa darbību uz nenoteiktu laiku, ja tas ir saistīts ar trešo personu rīcību, ja nepieciešams vienojoties ar Klientu par cita kluba apmeklēšanu šai laika periodā, saglabājot nemainīgus no Līguma izrietošos maksājumus.
Abu pušu atbildība
14. Klientam, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba iekšējie kārtības noteikumi, solārija lietošanas noteikumi, pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Klientam ir pieejami Kluba interneta mājaslapā www.skpanatta.lv, kā arī Kluba telpās. Klients ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Klients atrodas Kluba telpās.
15. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
16. Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un Klientam, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Klientam ir tiesības mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas maksu, kas minēta Kluba cenrādī.
17. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa beigām vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai norādītajā kārtībā.
18. Līgums nodrošina iespēju Klientam saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Klubam ir tiesības piedāvāt un Klienta piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Kluba Klientu apkalpošanas tālruni) sniegt citus maksas pakalpojumus un iekļaut maksu par tiem rēķinā atbilstoši Līgumam un Kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Klubā un Kluba interneta mājaslapā www.skpanatta.lv.
19. Klients atļauj Klubam saglabāt informāciju par Klientu, kā arī Klienta personas datus, tajā skaitā personu identificējošus kodus, un kā personas datu apstrādes sistēmas pārzinim veikt personas datu, tajā skaitā personu identificējošu kodu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai veiktu klientu uzskaiti, pakalpojumu piedāvāšanu, sniegšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī nodrošinātu šī Līguma izpildi. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs.
20. Puses pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinušās ar tā saturu un ar savu parakstu apliecina, ka Līguma saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo pušu patieso gribu, noslēdzot Līgumu.
21. Visi pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai pusei pa pastu vai uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā vai Klienta reģistrācijas laikā.
22. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, un strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.
Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši.

Pušu rekvizīti:

T/C MAXIMA 2.st.
Tel. +371 67471444 Mob. + 371 22822444
info@sportaklubspanatta.lv
SPORTA KLUBS PANATTA/ĶEKAVA
RĪGAS IELA 22a
T/C LIIBA 2.st.
Mob. Tel. +371 20625444
kekava@skpanatta.lv
www.skpanatta.lv

Klienta un maksātāja
Vārds, Uzvārds

Līguma kopējā summa
un veids
359,88 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi eiro un 00 centi).
PILNA LAIKA ABONEMENTS Abonementa cenā ir iekļauts vienas grupu nodarbības apmeklējums, trenažieru zāles, funkcionālās zāles un boksa zāles apmeklējums vienu reizi vienā dienā, Rīgas vai Ķekavas klubā. Papildus apmeklējot grupu nodarbību jāveic piemaksa 2,99 EUR (divi eiro 99 centi).
Klienta dzimšanas datums

Klienta e-pasta adrese

Klienta telefona numurs

Klienta adrese

Citi rekvizīti un komentāri:_______________________________________________________________________________________

Vieta: Rīga, Mūkusalas iela 73, T/C MAXIMA 2. stāvs

201_____. gada_____. ________________________

Klienta paraksts_______________________ SIA SKPANATTA___________________________

Z.v.