SIA“SKPANATTA” Klientu personas datu apstrādes procedūra

1. Klientu personas datu apstrāde veicama saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679, turpmāk tekstā- Regula un citu normatīvo aktu, kuri regulē personas datu apstrādi, prasībām.

2. Klients – jebkura persona, kas ir izrādījusi interesi par SIA “SKPANATTA” pakalpojumiem un vēlas tos saņemt.

3. Klientu personas datu tiesiskais pamats:

            3.1. Klienta piekrišana;

            3.2. Datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

            3.3. Datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.

4. SIA “SKPanatta” ir šādi klientu personas datu apstrādes mērķi:

            4.1. Pakalpojumu nodrošināšana

SIA “SKPanatta” izmanto klientu personas datus, lai noslēgtu ar klientiem līgumus, nodrošinātu noslēgto līgumu un normatīvo aktu prasību izpildi. SIA “SKPANATTA” apstrādā klientu personas datus, kad viņi iegādājas SIA “SKPANATTA” pakalpojumus, izmanto elektroniskos pakalpojumus. Sensitīvo personu datu (Īpašas kategorijas dati), kas ir vispārēja informācija par Klienta veselības stāvokli, tiek izmantota vienīgi, lai vērstu klienta uzmanību uz atsevišķu pakalpojumu atbilstību vai neatbilstību Klienta veselības stāvoklim un rekomendētu Klientam pakalpojumu, kas atbilst Klienta veselības stāvoklim. Citam mērķim izmantot Klienta īpašās kategorijas datus ir kategoriski aizliegts. 

            4.2. Klientu attiecību pārvaldība

SIA “SKPanatta” ir tiesības nodot klientu personas datus trešajām personām – parāda piedziņu kompānijām, tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tikai gadījumos, ja no Klienta puses netiek veikta samaksa par saņemto pakalpojumu.

            4.3. Saziņa ar klientiem

SIA “SKPANATTA” izmanto klientu personas datus, lai sazinātos ar viņiem jautājumos par “SKPANATTA” sniegtajiem pakalpojumiem. SIA “SKPANATTA” izmanto klientu personas datus, lai sazinātos, piemēram, atbildētu uz klientu jautājumiem, nosūtītu svarīgus brīdinājumus un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar SIA “SKPANATTA”pakalpojumiem, lai informētu klientus par to, ka SIA “SKPanatta” pakalpojumi ir mainījušies un lūgtu klientus sniegt atsauksmi par pakalpojumiem.

           4.4. Pakalpojuma sniegšana, izmantojot mājas lapu

5. SIA “SKPANATTA” veic klientu personas datu apstrādi Latvijas Republikā. Klientu personas datu apstrādi, pamatojoties uz savstarpēji noslēgta līguma pamata, veic personas datu apstrādātājs – _________ Republikā reģistrēts uzņēmums “__________ (reģ.Nr. ___________).

6. SIA “SKPANATTA” izmanto personas datu apstrādē sekojošus personas datus:

6.1.   personas vārds, uzvārds

6.2.   kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

6.3.   dzimums

6.4.   valodas izvēle

6.5.   klienta attiecību sākuma un beigu datums

6.6.    ierobežota apmēra informāciju par klienta vispārējo veselības stāvokli;

6.7.   klienta ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija
6.8.   e-pasta un tērzēšanas sarakste

6.9. pirkto pakalpojumu vēsture

6.10. atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste
(Telefona numurs, adrese vai cita informācija bez sasaistes ar identificētu vai identificējamu personu nav personas dati)

6.11. konta numurs.

7. Klienti tiek iedalīti 2 grupās:

7.1. Klienti, ar kuriem SIA “SKPANATTA” ir noslēgts līgums, turpmāk tekstā – Pirmās grupas klienti;
7.2. Klienti ar kuriem SIA “SKPANATTA”
nav noslēgts līgums, turpmāk tekstā – Otrās grupas klienti. Otrās grupas klienti ir klienti, kuri vēlas izmēģināt vienu “SKPANATTA” nodarbību (pakalpojumu). Katram klientam ir tiesības izmantot vienu bezmaksas nodarbību (pakalpojumu) viena gada laikā.

8. Klientu personas datu iegūšanai tiek piemērota sekojoša kārtība.

(a)

Klients ierodas personīgi “SKPANATTA”

Administrators uzklausa klientu, piedāvā klientam SIA “SKPANATTA” pakalpojumus, klients aizpilda anketu, kurā Klients sniedz piekrišanu savu datu apstrādei un sniedz vispārēju sava veselības stāvokļa aprakstu, paraksta līgumu. Administrators datu pārziņa SIA “SKPANATTA” vārdā apstrādā klienta personas datus:

– Vārdu,
– Telefona numuru un/vai
– E-pastu, konta numuru

Pēc līguma noslēgšanas, Administrators ievada Klienta datus datu reģistrā. Datu reģistrs tiek iekārtots elektroniski, nodrošinot, ka piekļuve tam ir tikai attiecīgi Administratoram, Valdei un IT speciālistam.

(b)

Klients nopērk SIA “SKPANATTA” pakalpojumu, izmantojot mājas lapu

Klients mājas lapā izvēlas pakalpojumu un to apmaksā. Pirms pakalpojuma saņemšanas Klients ierodas SIA “SKPANATTA”, noslēdz līgumu, aizpilda anketu, kurā Klients sniedz piekrišanu savu datu apstrādei un sniedz vispārēju sava veselības stāvokļa aprakstu, paraksta līgumu. Administrators datu pārziņa SIA “SKPANATTA” vārdā apstrādā klienta personas datus:

– Vārdu,
– Telefona numuru un/vai
– E-pastu, konta numuru

Pēc līguma noslēgšanas, Administrators ievada Klienta datus datu reģistrā. Datu reģistrs tiek iekārtots elektroniski, nodrošinot, ka piekļuve tam ir tikai attiecīgi Administratoram, Valdei un IT speciālistam.

10. Datu apstrādes termiņi:
           10.1.
Otrās grupas klienta dati:
            10.1.1. tiek dzēsti pēc viena gada termiņa notecēšanas no bezmaksas pakalpojuma izmantošanas dienas.

10.2. Pirmās grupas klientu dati:
                 10.2.1. Līgumos iekļautie klientu dati – pastāvīgi, līdz līguma attiecību pārtraukšanai;
                 10.2.2. e-pasta adreses, telefona numuri komerciālu paziņojumu sūtīšanai – līdz brīdim, kad tiek saņemts klienta aizliegums izmantot klienta datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai;

11. Veids, kādā klients sniedz savu piekrišanu datu apstrādei:

          Klients aizpilda un paraksta anketu un līgumu.
          

12. Administratoram pirms klienta personas datu saņemšanas ir jāinformē klients par:

12.1. paredzēto personas datu apstrādes mērķi,          

12.2. Pārziņa nosaukumu un adresi: “SKPANATTA” SIA, adrese  – __________,

12.3. informācija, cik ilgi personas dati tiks glabāti,

12.4. datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis labo datus, ja dati ir mainīti.

13. Anketas klientiem

Klients, ierodoties SIA “SKPANATTA”, sniedz piekrišanu un vispārēju sava veselības stāvokļa aprakstu, aizpildot klienta anketu. Aizpildīta klienta anketa ir pamats līguma sastādīšanai un pakalpojuma sniegšanai.